REKLAMA

Osoby zainteresowane współpracą i zamieszczeniem reklam w naszym serwisie prosimy o kontakt:
e-mail: biuro@receptynadom.pl
tel.: 502 555 588

WARUNKI OGÓLNE ZAMIESZCZANIA REKLAM

I. Określenia
1. Wydawca – Wydawnictwo Zgoda sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. W.K. Roentgena 43/7; NIP: 9512371885, REGON: 146885672, KRS 0000477791; właściciel serwisu receptynadom.pl.
2. Zleceniodawca – osoba fizyczna lub prawna zamawiająca zamieszczenie reklam
w serwisie receptynadom.pl.
3. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem URL: receptynadom.pl
4. Reklama – formy reklamy internetowej opisane w dokumencie „Dane techniczne i cennik reklam serwisu receptynadom.pl” oraz inne – w formie uzgodnionej między Wydawcą a Zleceniodawcą
5. Zlecenie Emisji Reklamy – pisemny dokument określający warunki współpracy między Zleceniodawcą a Wydawcą, której przedmiotem jest emisja reklamy w serwisie receptynadom.pl; po potwierdzeniu przyjęcia Zlecenia przez Wydawcę stanowi ono umowę zawartą przez strony.

II. Warunki emisji reklamy i płatności
1. Sprzedaż reklam odbywa się wg następujących kryteriów:
- liczby emisji (odsłon, wyświetleń) – CPM – jednostką rozliczeniową jest 1000 odsłon
- czasu trwania emisji (dzień, tydzień, miesiąc) – flat fee – jednostką rozliczeniową jest dzień, tydzień, miesiąc emisji.
2. Zamówienie emisji reklam odbywa się pisemnie za pomocą formularza „Zlecenie emisji reklam” przygotowanego przez Wydawcę. Zlecenie:
- określa formę reklamy, liczbę zamawianych emisji, czas trwania kampanii, jednostkę rozliczeniową, wartość jednostki rozliczeniowej, wartość zamówienia oraz ewentualnie dodatkowe warunki dotyczące emisji reklam,
- musi zawierać dane Zleceniodawcy (ewentualnie również dane firmy w imieniu której zlecana jest emisja reklam): nazwę firmy Zleceniodawcy, imię i nazwisko osoby zlecającej, dane teleadresowe, NIP, podpis i pieczęć Zleceniodawcy,
- musi zawierać dane Wydawcy: imię i nazwisko osoby przyjmującej zlecenie, dane teleadresowe, NIP, termin wystawienia faktury VAT wraz z terminem płatności, numer konta Wydawcy oraz pieczęć i podpis Wydawcy,
- przygotowane jest w oparciu o cennik reklam zawarty w dokumencie „Dane techniczne i cennik reklam serwisu receptynadom.pl”, dostępnym u Wydawcy
3. Złożenie podpisanego Zlecenia emisji reklam przez Zleceniodawcę i pisemne potwierdzenie jego przyjęcia przez Wydawcę jest równoznaczne z zawarciem umowy o jego realizację.
4. Zlecenie emisji reklam musi być dostarczone Wydawcy nie później niż na 4 dni robocze przed planowaną datą rozpoczęcia emisji reklamy.
5. Rezygnacja z zamówionej emisji reklam odbywa się na następujących warunkach:
- anulowanie Zlecenia emisji reklam przez Zleceniodawcę nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed datą publikacji reklamy nie powoduje konsekwencji finansowych wobec Wydawcy,
- w razie anulowania Zlecenia emisji reklam po terminie wskazanym powyżej Wydawca jest upoważniony do obciążenia Zleceniodawcy karą umową w wysokości 50% wartości Zlecenia,
- rezygnacja z całości lub części zamówienia musi być dokonana przez Zleceniodawcę
w terminach podanych powyżej i mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
6. Zasady dostarczania materiałów reklamowych:
- gotowy materiał reklamowy powinien zostać dostarczony do Wydawcy nie później niż 2 dni robocze przed planowaną datą rozpoczęcia emisji reklamy,
- materiał niezbędny do przygotowania reklamy przez Wydawcę (artykuł promocyjny, galeria zdjęć) - nie później niż 4 dni przed planowaną datą rozpoczęcia emisji reklamy,
- formaty reklam, dane techniczne oraz cennik znajdują się w dokumencie „Dane techniczne
i cennik serwisu receptynadom.pl”,
- materiały powinny zostać dostarczone w formie elektronicznej na adres:
e-mail: biuro@wydawnictwozgoda.pl
Dostarczenie materiałów graficznych przez Zleceniodawcę oznacza, że dysponuje on prawami autorskimi do tych utworów w zakresie niezbędnym do zrealizowania zamówienia wynikającego ze Zlecenia emisji reklamy
7. Niedotrzymanie terminów dostarczenia zamówienia oraz inne uchybienia formalne zwalniają Wydawcę z obowiązku jego realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego tytułu.
8. Niedostarczenie materiałów do emisji w terminach określonych w pkt. 6 jest równoznaczne
z odwołaniem zamówienia i wiąże się z konsekwencjami zawartymi w pkt. 5 niniejszych Warunków.
9. Zmiany w zamówieniu bądź materiałach powinny być dostarczone do Wydawcy w formie pisemnej. Zostaną one wprowadzone w najbliższym możliwym terminie, nie później niż
w ciągu 48 godzin w dni robocze.
10. Reklamy nie mogą naśladować ani symulować elementów stron, na których będą prezentowane i powinny być łatwo rozpoznawalne jako reklamy; Wydawca zastrzega sobie prawo dodatkowego oznaczania reklam słowami: „ogłoszenie płatne”, „materiał sponsorowany”, „reklama” lub ich synonimami.
11. Płatności:
- faktura VAT za zrealizowane emisje reklam zostanie wystawiona przez Wydawcę zgodnie
z Ustawą o podatku od towarów i usług,
- podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisane przez Zleceniodawcę Zlecenie emisji reklam,
- płatność za fakturę VAT powinna zostać dokonana w terminie określonym w Zleceniu emisji reklam,
- w razie niezapłacenia faktury w terminie, Wydawca będzie naliczał odsetki ustawowe za opóźnienie,
- niezapłacenie w terminie faktury VAT stanowi podstawę do odstąpienia Wydawcy od realizacji innych Zleceń emisji reklam Zleceniodawcy, przy czym nie rodzi to obowiązków odszkodowawczych Wydawcy wobec Zleceniodawcy z tytułu niezrealizowania całości lub części zamówienia.
12. Realizacja Zlecenia emisji reklam:
- podstawą oceny poziomu realizacji emisji reklam są dane pochodzące z AdServera Wydawcy,
- jeżeli z przyczyn obiektywnych emisja reklam nie zostanie w pełni zrealizowana
w zamówionym okresie: Wydawca zobowiązuje się do odpowiedniego wydłużenia czasu emisji reklam lub Zleceniodawca może wykorzystać pozostałą liczbę emisji w kolejnym zamówieniu albo zostanie dokonana korekta Zlecenia emisji reklam i faktury VAT (jeśli została już wystawiona).

III. Postanowienia ogólne
1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam.
2. Podpisanie Zlecenia emisji reklam przez Zleceniodawcę jest równoznaczne z oświadczeniem, że:
- ma on odpowiednie umocowanie do składania zamówienia i zawarcia umowy o emisję reklam,
- ma prawo do posługiwania się użytymi w reklamach informacjami, danymi, wizerunkami, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami chronionymi prawem,
- dostarczone do Wydawcy materiały reklamowe, a także wszelkie ich elementy,
w szczególności treść i forma reklam są zgodne z przepisami obowiązującego prawa,
a także dobrymi obyczajami; nie naruszają praw autorskich oraz innych praw osób trzecich; nie wprowadzają użytkowników w błąd oraz nie stanowią nieuczciwej praktyki rynkowej,
- zlecana emisja reklam jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa, a Wydawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej wynikającej ze złamania prawa przez Zleceniodawcę,
- akceptuje warunki niniejszego regulaminu zamieszczania reklam,
- upoważnia Wydawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
3. Wydawca może, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, odmówić zamieszczenia reklamy, jeśli treść lub jej forma jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami.

IV. Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2014 r.
2. Strony ustalają, że wszelkie spory wynikające z umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy.
3. Wszelkie zmiany w Ogólnych warunkach zamieszczania reklam wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszych warunkach mają zastosowanie przepisy kodeksu prawa cywilnego.